Impressum

Údaje dle § 5 německého Zákona o telemédiích (TMG):

share GmbH
Erkelenzdamm 59-61
10999 Berlin
Deutschland

Zastoupení:
Dr. Sebastian Stricker
Antonia Hammer

Kontakt:
E-Mail: hello (at) sharefoods.de

Registrace:
Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Amtsgericht Charlottenburg
Registrační číslo: HRB 186219 B

Daňové identifikační číslo (DIČ) dle §27a německého Zákona o dani z obratu
(UStG):
DE311841837 Daňové číslo: 37/532/51161

Kontrolní číslo bio:
DE-ÖKO-070

Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Za pravdivost, úplnost aaktuálnost obsahu však nemůžeme poskytnout záruku. V rámci obecného právajsme jako poskytovatelé služeb dle § 7 odst. 1 zákona TMG zodpovědní za nášvlastní obsah na této stránce. Dle §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni dohlížet nadzprostředkovanými či uloženými informacemi třetích stran či vyšetřovatokolnosti poukazující na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit či zamezitpoužívání informací podle obecných zákonů zůstává nedotčena. Odpovědnostv tomto ohledu je tudíž možná pouze od okamžiku zjištění konkrétníhoporušení zákona. Při zjištění porušení zákona takový obsah okamžitěodstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy k externím webovým stránkám třetích osob, najejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stranručit. Za obsah stránek, na které je odkazováno, jsou zodpovědní daníposkytovatelé či provozovatelé stránek. V době přidání odkazů na našiinternetovou stránku byly dané stránky řádně prověřeny pro případná porušenízákona. Žádný nelegální obsah v době přidání odkazů nebyl zjištěn. Provádětneustalou kontrolu obsahu těchto stránek bez konkrétních důkazů o porušenízákona není reálně možné. Při zjištění porušení zákona takové odkazy okamžitěodstraníme.

Autorská práva

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem webu na těchto stránkách podléhajíněmeckému zákonu o autorských právech. Duplikace, zpracování, šíření ajakýkoliv způsob zužitkování nad rámec zákona o autorských právech vyžadujípísemný souhlas daného autora či tvůrce. Stahování a vytváření kopií tétostránky je možné pouze pro vlastní účely, není povoleno pro komerční účely.Jedná-li se o obsah na této stránce, který nebyl vytvořen provozovatelem, jetřeba dbát na autorská práva třetí strany. A to především pokud je obsah třetístrany takto označen. Zjistíte-li však, že došlo k porušení zákona o autorskýchprávech, prosíme Vás o patřičné upozornění. Při zjištění porušení zákona takovýobsah okamžitě odstraníme.

Postup při stížností

Řešení sporů online dle čl. 14, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 524/2013: K řešení sporů online poskytuje Evropská komise platformu,která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni anipřipraveni se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem prospotřebitele.

Ochrana dat

Otázky ohledně ochrany dat u Share Foods můžete kdykoli směřovat na našehoinspektora pro ochranu údajů. Nejrychleji jej zastihnete emailem na adrese datenschutz@share.eu.